గురు Sokoban_Stinky బీన్

మీరు బీన్స్ యొక్క ఒక గ్రామం లో ఒక stinking బీన్ దేశం ప్లే ఇక్కడ ఒక గొప్ప గేమ్. మీరు గొప్ప పవిత్ర కోతి నిరాశ వలన, ఈ ఒక మీరు హత్య తరువాత ఆ విధంగా మీరే నిరూపించడానికి అవకాశం ఇవ్వడం పునరుత్థాన.

ఈ మీరు అదే బ్రాండ్ కనే మైదానాలను న కోతులు అన్ని విగ్రహాలు ఉంచడానికి అవసరం.

నియంత్రణలు:.

  • సుమారు గెట్టింగ్: బాణం కీలు.

గురు-sokoban_stinky-బీన్
80% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట