پازل حباب فرشته و شیطان

در این بازی فلش با اتمسفر خوب، تو فرشته ای که باید بالن که پشت شیطان پنهان پاپ. برای این کار شما باید آنها را در گروه حداقل 3 گروه قرار گیرند.

ردیف اضافی از توپ ایجاد اگر شما بیش از حد آهسته است و شما برنده شوید اگر شبح نسبتا "کوتاه مدت" است.

کنترل:.

  • هدف: موش.
  • نگه دار: کلیک چپ.

پازل-حباب-فرشته-و-شیطان
80% عاشق این بازی
همه بازی ها